Undervisningsevalueringens fokus

Undervisningsevalueringens fokus

På baggrund af en undersøgelse som Center for Undervisningsevaluering foretog i 2005 blev det klart at 40 % af alle spørgsmål i evalueringsskemaerne bad de studerende vurdere og bedømme underviserens faglige og pædagogiske formåen, mens bare 5 % af den samlede spørgsmålsmængde behandlede læringsklima og samarbejde mellem underviser og studerende.
Den oplysning rejste en række principielle spørgsmål der tematiserede rollefordelingen mellem underviser og studerende og deres forventninger til hinanden i forbindelse med undervisningen. Det var således tydeligt at den ansvarsfordeling som man fra fakultets side ønskede at lægge vægt på, nemlig at underviser og studerende er gensidigt ansvarlige for undervisningens forløb, ikke fremgik af evalueringsproceduren. Evalueringen blev, uden at dette egentlig var målet, en underviserevaluering i stedet for en undervisningsevaluering.

Et andet resultat af undersøgelsen var den at langt de fleste spørgsmål i evalueringsskemaerne var stillet uden at tydeliggøre de kriterier der skulle svares ud fra: fx ”Indfriede undervisningen dine forventninger?” Det er nemt at svare med ja eller nej og evalueringen kan på denne baggrund blive god eller dårlig – men de kriterier der ligger til grund for besvarelserne er i praksis lige så tilfældige som spørgsmålet er upræcist. Svarene kan dække over de studerendes individuelle præferencer, f.eks. faglige, personlige og private, hvilket betyder at hverken lærer eller studieleder kan være sikker på hvad svarene egentlig dækker over. Konsekvensen er at de politiske beslutninger som evalueringerne indgår i som vidnesbyrd, måske er truffet på et forkert grundlag.

Fra slutevaluering til midtvejsevaluering

Traditionen mange steder på fakultetet var tidligere at evalueringen var placeret til slut i forløbet fordi den i høj grad fokuserede på underviseres samlede indsats og kurset som helhed. Det første skridt i indførelsen af de nye evalueringsprincipper var indførelsen af obligatorisk midtvejsevaluering for at evalueringen kunne få en eksplicit formativ funktion og fungere som et redskab til kvalitetsudvikling for det enkelte undervisningsforløb.

Et par gode råd, ideer etc.

Se på jeres skema til undervisningsevaluering og undersøg om:

  • formålet med undervisningen fremgår af evalueringsskemaet så de studerende/eleverne er bevidste om kriterierne for deres besvarelser
  • afspejles formålet med undervisningen i de enkelte spørgsmål
  • der ikke stilles flere underspørgsmål i et spørgsmål ellers kan det give upræcise besvarelser
  • at de vigtigste og mest centrale spørgsmål står øverst på spørgeskemaet
  • spørg til den studerendes/elevens egen indsats på en positiv og reflekterende måde fx ”Hvad kan du selv gøre for at ændre dette”
  • spørg til graden af forståelsen af præcise områder i stoffet
  • inviter fra staten af undervisningsformløbet de studerende til at formulere et eller to spørgsmål som de senere ønsker at evaluere
  • spørg om den studerende/eleven oplever at lære det som man skal kunne til fagets eksamen
  • spørg om formidlingen af stoffet fungerer
  • spørg om samarbejdet mellem lærer og studerende/elever fungerer

Skrevet af Hanne Leth Andersen og Louise Søndergaard, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet. For mere flere ideer og information om undervisningsevaluering på Humaniora, Aarhus Universitet samt Center for Undervisningsudviklings arbejde www.humaniora.au.dk/cfu/indsatsomraader/evaluering